...

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zuchowskidental.pl, prowadzony jest przez firmę Żuchowski Dental spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-851) przy ul. Puckiej 59  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039242o kapitale zakładowym 50 000 zł., NIP 8510306943, REGON 810045926.

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców/Użytkowników korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 

1.    Sprzedawca – Żuchowski Dental spółka z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Puckiej 59, kod pocztowy 70-851, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039242,  o kapitale zakładowym 50.000 zł , NIP 8510306943, REGON 810045926

2.    Klient - każdy podmiot ( lekarz lub technik dentystyczny), który prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.    Konsument - pacjent, który korzysta  ze ‘Sklepu dla Pacjenta’.

5.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zuchowskidental.pl.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub  Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta jest równoznaczny z zapoznaniem się przez kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: Żuchowski Dental sp. z o.o. 70-851 Szczecin, ul. Pucka 59

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: info@zuchowskidental.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 91 4690 163

4.    Numer fax Sprzedawcy:         +48 91 4691 161

5.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL45 1240 3826 1111 0000 4399 2898

6.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:

·         Poniedziałek-Piątek od 10:00-17:00.

8.     W soboty  Sklep  jest nieczynny.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu - składania zamówień na Produkty, niezbędne jeaktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail ).

 

 

 

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo telefonicznie przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    Zalogować/ Zarejestrować się do Sklepu.

2.    Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 

3.    Zalogować  się,

4.    Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5.    Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Zamówienia złożone na łączną kwotę powyżej 500 zł wysyłamy na koszt Sprzedawcy. Do przesyłek o wartości poniżej 500 zł doliczmy kwotę 20 zł.

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

·         Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska  na zasadzie pobrania  w chwili dostarczenia towaru do Klienta/Przedsiębiorcy przez pracownika firmy kurierskiej UPS

·         Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 70-851 Szczecin, ul. Pucka 59

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

·         Płatność za pobraniem

·         Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienie zostaje wysłany blankiet

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

·         płatności przelewem,  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie podanym na Fakturze.

·         płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Dokładna kwota pobrania zostanie podana po potwierdzeniu otrzymania zamówienia od klienta.

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za poraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru po przesłaniu stosownej wiadomości e-mail przez Sprzedawcę na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 .

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Nabywca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2.    Nabywca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie (tutaj do pobrania) o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed upływem tego terminu. Koszt zwrotu produktów ponosi  Klient/Konsument.

 

3.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

     

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.    Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·         http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·         http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

·         http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 13

Polityka Prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.zuchowskidental.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z ze sklepu internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu www.zuchowskidental.pl

 

1.    Administrator

1.1.       Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego www.zuchowskidental.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Żuchowski Dental sp. z o.o. prowadzony jest przez firmę Żuchowski Dental spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-851) przy ul. Puckiej 59  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039242, o kapitale zakładowym 50 000 zł., NIP 8510306943, REGON 810045926.

1.2.       Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

2.    Gromadzone Dane

2.1.       Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia.

 

3.    Cele przetwarzania Danych.

3.1.       Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2.       Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów– do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3.       Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych,  i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 

4.    Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1.       Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2.       W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem firmy pod adres info@zuchowskidental.pl oraz tel. +48914690163.

 

5.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1.       Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2.       Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego , dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.3.       Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

6.    Zabezpieczenie Danych

6.1.       Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

7.    Pozostałe postanowienia

7.1.       Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.